CONSULTANTA SIBIU


FIRME >> CONSULTANTA


NEONIX SECURITY- Sibiu
Noi răspundem pentru siguranța dumneavoastră Oferim servicii de protecție pentru persoane particulare și companii Vă oferim toată gama serviciilor de protecție dintr-un singur foc, indiferent dacă doriți protecție la nivel individual sau de firmă. Întreg personalul de securitate este atent selecționat, verificat și testat atât la angajare cât și pe parcursul evoluției în cadrul firmei. În momentul în care veți opta pentru serviciile noastre veți beneficia de personal deja specializat, costurile necesare unei atare specializări fiind nule. Profitând de cei 17 ani de experiență în domeniu a personalului, Neonix Security este orientată către clienți pentru a găsi continuu căile potrivite în a raspunde solicitărilor dumneavoastră.
Vanzari Oferta : Serviciile noastre : & #183; Servicii pază umana & #183; Sisteme de alarmă si control acces & #183; Supraveghere video perimetrala & #183; Bodyguarzi & #183; Monitorizare si interventie rapida & #183; Servicii de securitate pentru evenimente Consultanta de specialitate in domeniu, cursuri calificare . . Firma din Sibiu

ECO TERRA S.R.L.- Sibiu
Consultanta de mediu si gospodarirea apelor. Suntem certificati pentru intocmire documentatii pentru avize si autorizatii de mediu. Intocmim documentatii tehnice pentru avize si autorizatii de gospodarirea apelor, studii de dispersie poluanti atmosferici, analize fizico-chimice pentru sol, apa, aer. Implementare si audit sisteme de management de mediu.
Vanzari Oferta : Studii de Impact, Bilanturi de Mediu, Rapoarte de Amplasament, Rapoarte de mediu, Studii de Evaluare Adecvata pentru acord si autorizatie de mediu. Documentatii tehnice pentru aviz si autorizatie de gospodarirea apelor. . atestare Ministerul Mediului . Firma din Sibiu

DUO CONSULT- SIBIU
Bună ziua ! Au reînceput controalele agentilor economici ! Ce putem NOI face pentru dumneavoastra? - Securitate și Sănătate în Muncă (fosta Protectia Muncii) - consultanta si prestari servicii. - Situatii de Urgenta (fostul PSI) - consultanta si prestari servicii. Iată 10 Motive pentru alegerea unui serviciu extern de Securitate și Sănătate în Muncă & Situatii de Urgenta pentru firma dumneavoastra ? 1. este mult mai avantajos financiar sa lucrezi cu un serviciu extern de protectia muncii abilitat decat sa ai un angajat specializat pe aceste domenii. Daca agentul economic achizitioneaza un pachet mai complex, atunci oferta furnizorului va fi mai avantajoasa, 2. agentul economic evita amenzile aparute in cadrul unui control pe teme de Securitatea Muncii si PSI, 3. serviciul extern de Securitatea Muncii, este la curent cu toate noutatile din domeniu, schimbarile legislative sunt aduse imediat la cunostiinta agentului economic astfel incat acesta nu este luat prin surprindere in cazul unui control, 4. avand contact cu multe companii, serviciul extern de Securitatea Muncii poate identifica rapid punctele negative sau pozitive din compania dumneavoastra, serviciul extern cunoaste felul in care autoritatile intra in contact cu o companie in cazul unui control, 5. serviciul extern de Securitatea Muncii are toate cursurile specifice efectuate, nu va trebui sa investiti sume considerabile pentru cursuri specifice, nu trebuie sa va bazati doar pe un angajat din cadrul companiei , 6. serviciile externe de Securitatea Muncii sunt formate din mai multi specialisti care au contact permanent cu mediul legislativ specific, 7. nu trebuie sa va trimiti personalul periodic sa efectueze cursuri de Securitatea Muncii, care nu sunt ieftine, necesitand in marea majoritate a cazurilor studii superioare tehnice, 8. un serviciu extern de Securitatea Muncii respectabil este la dispozitia clientului atunci cand acesta are nevoie, 9. serviciul extern nu va refuza niciodata inca o sarcina in plus, 10. externalizarea serviciilor reduce costurile interne ale unei companii. Securitate și Sănătate în Muncă Documentație completă obligatorie - particularizată specificului unității/afacerii dumneavoastra Realizată conform Legii Securității și Sănătății în Muncă în România (L319/2006, HG 1425/2006) și OHSAS 18001 cu următorul conținut: & #9679; Evaluarea Riscurilor de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională pentru locurile de muncă/posturile de lucru identificate împreună. Se utilizează metode de evaluare interactive cu participarea activă a tutror celor implicați în sistemul de muncă; Elaborarea deciziilor și procedurilor care susțin managementul SSM în unitatea dumneavoastra (redactate în nume propriu); Elaborarea tematicilor de instruire pentru toate fazele instruirii (instruirea introductiv generală, instruirea la locul de muncă, instruirea periodică și instruirea suplimentară); Elaborarea Planului de Prevenire și Protecție rezultat în urma evaluării riscurilor (armonizat cu necesitățile unității dumneavoastra, ținând cont de politica și/sau de posibilitățile dumneavoastra materiale și/sau investiționale); Elaborarea Instrucțiunilor Proprii de Securitate și Sănătate în Muncă pentru toate locurile de muncă/posturile de lucru din unitatea dumneavoastra (pe baza documentațiilor tehnice, descrierilor proceselor tehnologice și de lucru); Elaborarea de instrucțiuni de lucru simplificate pentru diferite utilaje, scule proceduri sau etape de lucru; Evaluarea riscurilor în vederea acordării echipamentului individual de protecție conform HG 1048/2006 (setul de documente conține evaluarea propriu zisă; Teste în domeniul Securității și Sănătății în Muncă (teme generale pentru instruirea introductiv generală sau testarea anuală; Elaborarea documentelor specifice organizării și funcționării Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă (setul de documente conține convocator, model proces verbal de ședință, model raportul administratorului sau directorului general); Realizarea evidenței meseriilor și a profesiilor care necesită autorizarea exercitării lor; Realizarea evidenței posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare; Realizarea evidenței posturilor de lucru care la recomandarea medicului de medicina muncii necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic; Întocmirea registrului privind monitorizarea funcționării sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de muncă; Întocmirea registrului privind verificarea stării de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a sistemelor de siguranță; Întocmirea registrului privind monitorizarea verificărilor periodice a echipamentelor de muncă; Întocmirea registrului privind urmărirea întreținerii, manipulării și depozitarii echipamentelor individuale de protecție; Întocmirea anexelor fișelor postului în domeniul Securității și Sănătății în Muncă pentru toate categoriile de personal; Actualizarea regulamentului intern cu prevederi specifice în domeniul SSM; Alegerea din rândul angajaților a reprezentantului lucrătorilor cu atribuții specifice în domeniul Securității și Sănătății în Muncă (setul de documente conține un model de proces verbal de ședință, formular de înștiințare a angajatorului, modificarea regulamentului intern cu această prevedere); Consiliere de specialitate pentru: Găsirea împreună a celor mai eficiente soluții în vederea organizării activității de prevenire și protecție în unitate (organizare internă proprie, externalizare sau mixtă) în funcție de necesitățile și posibilitățile dumneavoastra reale. Consiliere în domeniul coordonării de securitate și sănătate în muncă conform HG 300/2006 - faza de proiectare sau faza de execuție (declarația prealabilă, planul general al lucrării, planul propriu al antreprenorului, registru de coordonare, convenții SSM, etc.), inspecții în șantier, rapoarte, inclusiv seminar practic în domeniu pentru începători; Îmbunătățirea continuă a managementului SSM în unitate prin următoarele servicii: Auditarea periodică a unității tale în domeniul Securității și Sănătății în Muncă; Organizarea de instruiri de conștientizare în domeniul Securității și Sănătății în Muncă (instrument modern, european, indispensabil în formarea unei mentalități sănătoase față de SSM); Organizarea de activități practice în domeniul Securității și Sănătății în Muncă (exemplu: cum se completează fișele de instruire individuală și colectivă, permisele de lucru, acordare prim ajutor, simulări practice de instruire introductiv generală, instruire la locul de muncă, instruire periodică, etc. Autorizarea internă din punct de vedere a securității și sănătății în muncă a meseriilor sau a profesiilor care necesită acest lucru; Redactarea și împlementarea politicii unității în domeniul Securității și Sănătății în Muncă; Împlementarea în unitatea dumneavoastra a programului de motivare/sancționare a personalului în domeniul Securității și Sănătății în Muncă (elaborarea de programe/propuneri concrete); Eficientizarea colaborării cu instituțiile statului (Inspecția Muncii, Direcția de Sănătate Publică, Casa de Pensii, AJOFM, Primăria, Consiliul Local, etc.) prin organizarea și participarea la proiecte comune în domeniu sau în domenii conexe; Organizarea și monitorizarea activității de prevenire și protecție din unitatea dumneavoastra prin: Monitorizarea serviciului de prevenire și protecție intern sau extern prin realizarea de inspecții sau audituri independente; Alte servicii: Colaborare în cadrul proiectelor europene aflate în derulare în domeniul Securității și Sănătății în Muncă; Colaborare cu instituțiile statului (inspecția muncii) în vederea realizării unei propagande sănătoase în domeniul Securității și Sănătății în Muncă; Voluntariat în limita a 12 ore/lună în cadrul unor proiecte în domeniul Securității și Sănătății în Muncă cum ar fi: programe de conștientizare a lucrătorilor din prima linie, grupurile sensibile la riscuri, materiale de propagandă; PSI & #8211; Situatii de Urgenta Documentație completă obligatorie - particularizată specificului unității/afacerii dumneavoastra realizată conform art. 17 - 19 din Ordinul 163/2007. Dispoziția privind stabilirea modului de organizare și a responsabilităților privind apărarea împotriva incendiilor; Instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor și atribuții ale salariaților la locurile de muncă; Dispoziția privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului; Dispoziția privind organizarea instruirii personalului; Dispoziția de constituire a serviciului privat pentru situații de urgență ori contract/convenție cu un alt serviciu privat pentru situații de urgență; Reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul și depozitarea substanțelor periculoase specifice produselor sale; Convenții/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părților pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile/antrepriză; Dispoziția de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii; Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase. Fișa obiectivului; Registrele instalațiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreținerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu; Registrul pentru evidența permiselor de lucru cu focul, formulare; Lista operatorilor economici/instituțiilor cu care a încheiat contracte de închiriere/convenții, cu specificarea domeniului de activitate al acestora și a numărului și termenului de valabilitate ale contractului; Planurile de protecție împotriva incendiilor; Evidența exercițiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcției; Evidența exercițiilor de intervenție efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora; Rapoartele de intervenție ale serviciului privat pentru situații de urgență; Fișele si tematicile de instruire, conform reglementărilor specifice; Lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii; Grafice de întreținere și verificare, conform instrucțiunilor producătorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalații și sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu; Rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii; Programe/planuri cuprinzând măsuri și acțiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităților de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu. Actualizarea documentelor și evidențelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor dacă s-au produs modificări ale actelor normative și ale reglementărilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora, s-au produs modificări ale personalului cu atribuții stabilite conform acestora, s-au produs modificări referitoare la construcții, instalații sau la specificul activității. O zi buna si o saptamana frumoasa Cu stima, Ec.Ing.Dip.Ovidiu Opris Expert in Securitate si Sanatate in Munca Cadru Tehnic in domeniul Situatiilor de Urgenta
Vanzari Oferta : INTOCMIRE DOCUMENTATIE, EVALUARE RISCURI, ASISTENTA PERIODICA, CERCETARE ACCIDENTE DE MUNCA, AUDIT DE SECURITATE A FIRMEI. . . Firma din SIBIU

SERTECH INDUSTRY SRL- Sibiu
SERTECH Industry SRL, este o firma specializata in proiectarea, dezvoltarea si implementarea de echipamente, instalatii, concepte si tehnologii de process pentru industria de prelucrare a lemnului. SERTECH ofera servicii complete de inginerie a proceselor de fabricatie, de la proiectarea, dezvoltarea si implementare acestora, pana la montarea, instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului operator pentru instalatii, utilaje si echipamente specifice industriei lemnului. Baza activitatii noastre este satisface in cel mai scurt timp a solicitarilor clientilor nostri , in conditii de calitate maxima. Motoul nostru: Servicii tehnice la fix!
Vanzari Oferta : SERTECH Industry SRL va ofera: Consultanta si proiecte de fluxuri, tehnologii, optimizari fluxuri tehnologice Servicii complete de instalari, ateliere, fabrici - la cheie : Montare, demontare, relocare utilaje si linii tehnologice Punere in functiune a utilajelor, echipamentelor sau liniilor de productie Intretinere si reparatii ocazionale, reglaje si ajustariu ale parametri de functionare ai utilajelor sau liniilor de fabricatie Asistenta tehnica directa si online pentru contractele in derulare Instruire personal operator , de deservire, intretinere si reparatii nespecializate Piese de schimb, consumabile, dispozitive si scule specializate, lasere industriale Automatizari pentru industria lemnului . . Firma din Sibiu

ACCES TECH- Sibiu
Servicii de consultanta, proiectare, instalare si intretinere a sistemelor profesionale de securitate: detectie si semnalizare efractie si incendiu, supraveghere video, control acces si pontaj , videointerfonie si interfonie, automatizari acces porti si bariere, protectie perimetrala.
Vanzari Oferta : Sisteme de securitate - sisteme de detectie si semnalizare efractie in magazine , zone rezidentiale, birouri, sisteme antifurt magazine - sisteme de detectie si semnalizare incendiu - sisteme de supraveghere video - sisteme de control acces, sisteme de videointerfonie si interfonie precum si sisteme de automatizari porti si usi (batante ; culisante ; usi de garaj ; bariere auto; sisteme de intrare-turnicheti). - consultanta in vederea stabilirii solutiei optime pentru dvs - intretinere si service post-garantie . . Firma din Sibiu

LEONIDAS AGENCY- Sibiu
SIBIU!!! LEONIDAS AGENCY-RECUPERARE DATORII/CREANTE, ASISTENTA PENTRU DEBITORI, GESTIONAREA CREANTELOR NOU !!! CONSULTANTA PT. PROIECTE DE CONSULTANTA ATRAGERE FONDURI EUROPENE PRINTR-UN DEPARTAMENT SPECIALIZAT AL FIRMEI
Vanzari Oferta : PROIECTE DE CONSULTANTA ATRAGERE FONDURI EUROPENE RECUPERARE CREANTE/DATORII DE LA PERSOANE FIZICE/JURIDICE RECRUTARE/SELECTIE PERSONAL CONSULTANTA AFACERI . . Firma din Sibiu

INTER-MED SRL- Sibiu
Cu siguranta, prin COMPETENTA-PROFESIONALISM-SERIOZITATE si experienta practica acumulata in cei 8 ani de activitate neintrerupta in domeniul imobiliar, parteneriatul de succes alaturi de investitori romani si straini, reprezinta inca un atu, care ne recomanda ca un partener de incredere.
Vanzari Oferta : Oferim urmatoarele servicii: * consiliere imobiliara si asistenta pentru vanzare, cumpararea si inchirierea proprietatilor; * consultanta de specialitate pentru plasamente imobiliare; * consultanta pentru obtinerea finantarii necesara investitiei; * evaluare imobiliara prin compartiment specializat; * administrare imobile. . Apartamente, case, terenuri, inchirieri, garsoniere, case, ansambluri rezidentiale, terenuri agricole, hoteluri, pensiuni, birouri, hale, spatii comerciale . Firma din Sibiu

LOCUINTE NOI SIBIU- Sibiu

Vanzari Oferta : Consultanta Imobiliare gratuita intre Dezvoltaror si cumparator - COMISION 0% . Apartamente , Vile, Case, Spatii Comerciale , Hale, Duplex, Triplex , Teren . Firma din Sibiu

DEPOSIB EXPERT SRL- Sibiu
Deposib Expert comercializeaza si distribiue produse profesionale Bochemit de tratare si protectie a lemnului la exterior si interior. Produsele din gama Bochemit au rol de protectie si preventie a lemnului impotriva focului cu efect preventiv fungicid si insecticid , a mucegaiului, ciupercilor, insectelor daunatoare lemnului . Deposib Expert ofera consultanta tehnica de specialitate pentru punerea corecta in opera a produselor.
Vanzari Oferta : Produse profesionale protectie si tratare lemn, ignifugare . Bochemit . Firma din Sibiu

IOAN COMAN=LEONIDAS CONSULTANTA FONDURI EUROPENE- SIBIU
- Intocmirea documentatiilor necesare accesarii fondurilor, indiferent de programul pe care se solicita finantare (POS CCE, POS DRU, POR, PNDR, etc). - Intocmirea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate, conform cerintelor legale in vigoare si a Ghidurilor Solicitantului. - Intocmirea de analize financiare, analize de sustenabilitate, multicriteriale. - Intocmirea analizelor cost-beneficiu pentru proiecte. - Intocmirea cererii de finantare. - Intocmirea devizelor generale - Completarea documentelor anexe Cererii de Finantare pentru toate axele. - Depunerea documentatiei, spre aprobare, la Autoritatea de Management. - Feedback permanent oferit partenerilor, precum si solutionarea clarificarilor solicitate de catre Autoritatile de Management. - Sprijin in implementarea proiectelor, indiferent de masura de finantare, care include: o Managementul proiectelor, o Intocmirea caietelor de sarcini pentru licitatii si organizarea de licitatii, o Realizarea de analize ex-post pentru proiectele implementate.
Vanzari Oferta : -PROIECTE ACC; ESARE FONDURI EUROPENE, PE TOATE PROGRAMELE OPERATIONALE; -PLAN DE FEZABILITATE/PLAN DE FACERI/PROIECT TEHNIC; -CERERE DE FINANTARE; -IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE PROIECTE DERULATE . . Firma din Sibiu

FORNITURE INDUSTRIALI- Sibiu
Obiect de activitate : furnizarea de echipamente, sisteme poliuretanice si produse pentru domeniul poliuretanului.Oferim service si consultanta. Masini de inalta si joasa presiune.Pentru spumare, injectare, sprayere si prese poliuretan. Poliuretan flexibil si rigid, elastomer, adezivi. Vopsea poliuretanica, demulant lichid si solid, gelcoat, rasini pentru matrite. Confectionare matrite pentru injectat poliuretan rigid, flexibil si sprayere.
Vanzari Oferta : . ITALIENE . Firma din Sibiu

MEPRO- Sibiu
Firma noastră activează in domeniul poliuretanului. Furnizează echipamente si materii prime pentru diferite produse din domeniul poliuretanului. Producem matrițe pentru piese din poliuretan cu diferite densități, de la burete pana la imitație de lemn. Utilajele de joasa si înaltă presiune de înaltă calitate cu raport ridicat, calitate./preț. Firma noastră poate sa va ajute cu proiectele noi si cu îmbunătățirea produselor si a producției. Va punem la dispoziție piese de schimb, accesorii si service pentru utilajele.
Vanzari Oferta : Utilaje pentru poliuretan. de joasa si înaltă presiune, de injectat si de pulverizat. Utilaje de ambalat cu poliuretan. Utilaje pentru panouri sandwich. Materii prime de la densitate 10 Kg/mc pana la densitate 1000 Kg/mc. Matrițe pentru piese din poliuretan, cu diferite densități. Consultanta in domeniul poliuretanului. . . Firma din Sibiu


Nu gasiti ceea ce cautati? Incercati aici:Filtreaza firme dupa localitate pentru CONSULTANTA :
Alba Iulia - ALEXANDRIA - ARAD - Bacau - Baia Mare - Bistrita - Botosani - Braila - Brasov - Bucuresti - Buzau - Calarasi - Campulung Muscel - Cluj - Constanta - Craiova - Dej - Deva - Drobeta Turnu Severin - Focsani - Galati - Hunedoara - Iasi - Mangalia - Medias - Miercurea Ciuc - Odorheiu Secuiesc - Oradea - Petrosani - Piatra Neamt - Pitesti - Ploiesti - Radauti - Ramnicu Valcea - Resita - Satu Mare - Sfantu Gheorghe - Sibiu - Sighisoara - Slatina - Slobozia - Suceava - Targoviste - Targu Jiu - Targu Mures - Targu Neamt - Timisoara - Tulcea - Vaslui - Zalau -